För dig som söker stöd

Utväg vänder sig till:

 • vuxna personer som är utsatta eller har varit utsatta för våld i nära relation.
 • vuxna personer som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld i nära relation.
 • barn/ungdomar som lever med eller har upplevt våld i hemmet.

Utväg erbjuder:

 • rådgivning, stöd och hjälp.
 • individuella samtal.
 • samtal/behandling i grupp.

Den inledande kontakten sker alltid individuellt. Därefter finns möjlighet att delta i någon av Utvägs grupper. Utväg erbjuder:

 • Kvinnogrupp
 • Ickevåldsgrupp för män
 • Unga vuxna
 • Barn/Ungdomsgrupp
 • Pappagrupp
 • Mammagrupp
 • Barn/Ungdomsgrupp för barn där föräldrarna deltar i Pappa/Mammagrupp

All kontakt med Utväg är kostnadsfri.

Vi har tystnadsplikt. Vi har dock anmälningsskyldighet (socialtjänstlagen 14 kap 1§) som innebär om vi i samtal får veta något som gör att vi känner oro för ett barns situation, är vi skyldiga att anmäla denna oro till socialtjänsten.

Kontakta samordnare

Ladda ned vårt informationsblad.